Zgoda rodziców – karta rowerowa

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W EGZAMINIE
NA KARTĘ ROWEROWĄ w MSP 7 Knurów

………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………….………………………………………
ucznia/uczennicy klasy …………, w  egzaminie na kartę rowerową

 

………………………………………………………

data i podpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content